ENGLISH

Usługi

Post Pic

Sporządzanie budżetów (zarówno podmiotów jak i projektów)

Sporządzanie projekcji finansowych

Analizy projektów inwestycyjnych (w tym analiza wrażliwości projektu, ocena opłacalności projektu) oraz obszarów działalności już prowadzonej

Sporządzanie biznesplanów

Sporządzanie innych analiz tematycznych

Sporządzanie sprawozdań z działalności zarządu (UoR, MSSF)

Sporządzanie sprawozdań Rady Nadzorczej

Dokumentacja cen transferowych wymagana przez ustawę o CIT i ustawę o PIT w przypadku transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi

Wycena instrumentów finansowych w skorygowanej cenie nabycia (zgodnie z wymogami UoR i MSSF)

Sporządzanie testów na utratę wartości firmy

Analizy tematyczne

Pomoc w budowie systemu compliance

Inne usługi w zakresie controllingu i audytu wewnętrznego, np. cykliczny monitoring struktury kosztów, sprzedaży itd.

    Dlaczego outsourcing?

Zapewnia obiektywizm – przedmiotem oceny są tylko procesy i ich efektywność, nie nakłada się na pryzmat wewnątrzorganizacyjnych relacji międzyludzkich na gruncie sympatii i antypatii.

Podmiotowi zewnętrznemu łatwiej realizować zadania niż pracownikowi – współpracuje z organizacją czasowo lub w ograniczonym wymiarze czasowym w związku z tym nie ma potrzeby zabiegania o sympatię współpracowników, więc nie traci obiektywizmu.

Podmiot zewnętrzny jest tańszy niż pracownik – nie ma potrzeby ponoszenia kosztów pracy pracodawcy.

Podmiot zewnętrzny jest bardziej elastyczny czasowo – można zlecać mu zadania cyklicznie lub okresowo w razie potrzeby, nie ma konieczności utrzymywania stałej współpracy jak z pracownikiem etatowym.

Agnieszka Wójcik Doradztwo Gospodarcze

ul. Kryształowa 24/39

20-582 Lublin

telefon: 504 724 416
e-mail: wojcik.agnieszka@poczta.onet.pl
Skype: agnieszka.wojcik.doradztwo